Окуу-усулдук ишмердүүлүк 

Кафедранын окуу-усулдук иштери

               Профессордук-окутуучулар курамы тарабынан  дайыма сабактардын окуу программалары, жумушчу программалар, ошондой эле окуу-усулдук комплекстер, лекциялар,  сынактар, практикалык сабактарды ѳтүү  үчүн  тапшырмалар жаңыланып жана  иштелип чыгат.

Азыркы учурда курстук иштерди  мамлекеттик тилде  жазуу боюнча,  методикалык кѳргѳзмѳлѳр,  студенттердин ѳз алдынча  иштерин жазуу  боюнча усулдук  кѳргѳзмѳлѳр,  диплом алдындагы  практиканы ѳткѳрүү боюнча ыкмалык сунуштар иштелип чыгууда.

Бүтүрүүчүлѳрдүн  маалыматына «Бүтүрүүчү квалификациялык ишти  жазуу жана жасалгалоо  боюнча  методикалык сунуштар»  киргизилген.

Курстук иш аткаруучу студенттер үчүн   талап кылынуучу  стандарттын  негизинде  аны  жазуунун жана жасалгалоонун жоболору иштелип чыккан.

Студенттердин  билимин баалонун  модулдук   системасы, учурдук контроль  системалары киргизилип, анын жыйынтыктары AVN маалыматтык порталына жайгаштырылат, мындан сырткары предметтер боюнча  жазуу түрүндѳ сынак  ѳткѳрүшѳт.

Кафедрада факультеттин  жана кафедранын  окуу-методикалык кеңешмесинде түзүлгѳн  жана бекитилген график боюнча окутуучулардын сабактарга ѳз ара катышуулары жүргүзүлѳт.

Студенттердин ѳз алдынча  окуусу,  сынактык билеттер, компьютердик тестирлѳѳ,  модулдук суроолор  аркылуу ишке ашат.

Кафедра  ѳзүнүн ишмердүүлүгүн, кафедранын бардык багыттар (окуу-методикалык, илимий, тарбиялык, эл аралык, чарбалык)  боюнча түзүлүп бекитилген жылдык жумуш планынын негизинде жүргүзѳт.