Окуу-материалдык базасы

Факультет

КафедраОкуу-материалдык база

  Каржы-экономика факультетинде толук кандуу окуу жараянын алып баруу үчүн 17 окуу аудиториялык жана иш кааналары пайдаланылат. Окуу кааналарында керектүү оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп, окутуу үчүн керектүү көрсөтмө куралдар менен жабдылып, окутууга толук шарттар түзүлгөн. Ар бири боюнча кенен бере турган болсок: 3 компьютердик класс (интернет булагына туташтырылган), 1 электрондук-интерактивдүү тактайча менен жабдылган медиа-борбор, китепкана, студенттик ашкана, спорттук аянтча бар. Сабактарды толук кандуу өтүү үчүн төмөндөгүдөй техникалык каражаттар менен камсыздалган: 37 даана компьютер, 7 принтер, 3 электрондук-интерактивдүү тактайча, 3 ноутбук, 3 проектор, 2 телевизор, 2 DVD. 3 видеобайкагыч, 1 видеокамера.

Факультеттин  китепканасында экономика багытындагы адистерди даярдоодогу китеп фонду 8258 нусканы (экземпляр) түзөт. Алардын ичинде бухгалтердик эсеп жана аудит, ишканалардын ишмердүүлүгүнө талдоо жүргүзүү, менеджмент, маркетинг, ишкана экономикасы, каржы жана насыя, банк иштери, баалуу кагаздар, салык жана салыкка тартуу, инвестиция, социалдык иш жана жалпы экономика багытындагы кесиптик адабияттар, мезгилдик атайын илимий басма газета-журналдары, усулдук колдонмолор менен камсыздалган.

 

 

Аудитория, каана, лабораториянын аталышы
Каананын №
Аянты (м2)
Компьютер, ноутбук, планшет ж.б. саны
Орундардын саны
Эск.
1.
«Экономика, бухг.эсеп жана социалдык иш» кафедрасы
300 каана
15
1 компьютер

1 принер

10
2.
«Социалдык иш»
301 ок.ауд.
30
1 интерактив.доска

1 ноутбук

1 видеобайкагыч

24
3.
«Инновац.эконом.» ИИБ
302 каана
15
1 компьютер

1 принер

5
4.
«Акча жана акча жүгүртүү»
303 окуу ауд.
72
1 интерактив.доска

1 ноутбук

1 видеобайкагыч

78
5.
«Банк тутуму»
304ок.ауд.
30
24
6.
«Каржы жана башкаруу» кафедрасы
305 каана
15
1 компьютер

1 принер

10
7.
Салык жана салыкка тартуу
306 окуу ауд.
30
15
8.
«Финансист» студенттердин илимий ийрими
307 каана
15
1 компьютер

1 принер

5
9.
«Бухгалтердик эсеп жана аудит»
308 окуу ауд.
72
1 интерактив.доска

1 ноутбук

1 видеобайкагыч

78
10.
Деканат
309 каана
30/15/15
3 компьютер

3 принер

1 видеокамера

2 телевизор 2 DVD

10/5/2/
11.
«Менеджмент»
310 окуу ауд.
30
24
12.
«Экономика»
311 окуу ауд.
30
12
13.
Усулдук-окуу залы
314 китепкана
72
10 компьтер
48
14.
Компьютердик каана
315кк
30
10 компьтер
12
15.
Компьютердик каана
313кк
30
10 компьтер
12
16.
Каана
408ок.ауд.
30
24
17.
Каана
09 ок.ауд.
30
24
 
Бардыгы
17 ауд.       (9окуу ауд. 2 ком.кл)
606м2
 
422
 

 

Загрузчик Загрузка...
Логотип EAD Слишком долго?

Перезагрузка Перезагрузить документ
| Открыть Открыть в новой вкладке


Учебно-материальная база.

Скрытый текст

На финансово-экономическом факультете для осуществления учебного процесса имеется 17 учебных аудиторий для проведения лекционных и семинарских занятий. Все аудитории оснащены необходимыми условиями, оборудованием и наглядными пособиями. На факультете имеется 3 компьютерных класса, подключенные к интернету; 1 медиацентр с интерактивной доской; библиотека, студенческая столовая, спортивная площадка. Для проведения занятий имеется следующее техническое обеспечение: 37 компьютеров, 7 принтеров, 3 интерактивные доски, 3 ноутбука, 3 проектора,2 телевизора, 2 DVD, 3 камеры видеонаблюдения и 1 видеокамера.

В библиотеке факультета по направлению «Экономика» имеется 8258 экземпляров книг.  А именно книги по бухгалтерскому учету и аудиту, анализу деятельности предприятий, менеджменту, маркетингу, экономике предприятия, финансы и кредит, банковской деятельности, ценным бумагам, налоги и налогообложению, инвестициям, социальной работе и другая экономическая литература, периодические издания газет и научных журналов, учебно-методические пособия.

Наименование

аудитории, кабинета.

№ кабинета
Площадь (м2)
Оснащенность
Кол-во мест
Экз.
1.
Кафедра «Экономика, «Бухгалтерский учет и социальная работа
300
15
1 компьютер, 1 принтер
10
2.
«Социальная работа»
301
30
1 интерактивная доска, 1 ноутбук, 1 камера видеонаблюдения
24
3.
«Инновационная экономика» Науч.центр
302
15
1 компьютер, 1 принтер
5
4.
«Деньги и денежное обращение»
303
72
1 интерактивная доска, 1 ноутбук, 1 камера видеонаблюдения
78
5.
«Банковская система»
304
30
24
6.
Кафедра «Финансы и управление»
305
15
1 компьютер, 1 принтер
10
7.
Налоги и налогообложение»
306
30
15
8.
Студенческий научный кружок «Финансист»
307
15
1 компьютер, 1 принтер
5
9.
Бухгалтерский учет и аудит»
308
72
интерактивная доска, 1 ноутбук, 1 камера видеонаблюдения
78
10
Деканат
309
30/15/15
3компьютера, 3 принтера, 1 видеокамера, 2 телевизора, 2 DVD
10/5/2
11
«Менеджмент»
310
30
24
12
«Экономика»
311
30
12
13
Библиотека
314
72
10 компьютеров
48
14
Компьютерный класс
315 кк
30
10 компьютеров
12
15
Компьютерный класс
313
30
10 компьютеров
12
16
Кабинет
408
30
24
17
Кабинет
409
30
24
Итого
17 ауд.

(9 учебн. ауд.

2 ком.кл.)

606 м2
422

Контингент студентов факультета на 2020-2021 учебный год по направлениям

Загрузчик Загрузка...
Логотип EAD Слишком долго?

Перезагрузка Перезагрузить документ
| Открыть Открыть в новой вкладке

 

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial