Илимий изилдөө иштериКафедраИлимий изилдөө иштери.

Факультет негизделген күндөн тартып окуу-усулдук багыты менен биргеликте илимий-изилдөө ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Илимий иштердин алкагында факультетте 2000-жылы «Түштүк Кыргызстандагы өткөөл экономика» аталышындагы илимий-изилдөө борбору профессор Г.М.Маматурдиев тарабынан түзүлгөн, борборду андан кийин Ч. К. Райымбаев жетектеп иш алып барган, бүгүнкү күндө борборду Ш. О. Шакиев башкарып келүүдө.

«Түштүк Кыргызстандагы өткөөл экономика» илимий борбору мезгилдин талабына жараша  2013-жылы «Инновациялык экономика» илимий борбору болуп кайрадан түзүлгөн. «Инновациялык экономика» илимий борборунда ийгиликтүү жүргүзүлгөн иштердин жыйынтыгынын негизинде көптөгөн монографиялар, бир топ илимий эмгектер жаралып, бир канча илимий долбоорлор жыл сайын мамлекеттик бюджет тарабынан каржылануу менен ийгиликтүү ишке ашырылып, бүгүнкү күндө анын жыйынтыктары өлкөнүн экономикасынын ар кайсы тармактарында колдонулуп келет. Алсак акыркы жылдарда төмөнкү илимий долбоорлор жазылып, ишке ашырылган.

  1. 1.КРнын айыл-чарбасынын өнүгүүсүнүн инновациялык-инвестициялык механизмдери – Шакиев Ш.О. 2013-жыл долбоорду каржылоонун суммасы 400миң сом.
  2. 2.Кыргызстандын экономикасынын базалык тармактарындагы негизги ишканаларын модернизациялоодо инвестициялык камсыздоону өркүндөтүү – Райымбаев Ч.К. 2014,2015,2016-жж. долбоорду каржылоонун суммасы 500 миң сом.
  3. 3.Бажы союзунун жана ЕАЭСдун шартында Кыргыз Республикасындагы инновациядагы инвестицияны активдештирүүнүн экономикалык шарттары- Райымбаев Ч.К. 2017-ж.каржылоонун суммасы 350миң сом.
  4. 4.Кыргызстандын тышкы экономикалык жана тармактарына инновацияларды инвестирлөөнүн учурдагы абалы – Шакиев Ш.О. 2019-ж. каржылоо суммасы 500миң сом.

Факультет негизделгенден тартып бүгүнкү күнгө чейин бир канча доктордук жана кандидаттык диссертациялык иштер жасалып, 4 илимдин доктору: Г.М.Маматурдиев, А.М.Джураев, Ж.Т.Тургунбаев жана  Ч.К.Райымбаев жана 20га жакын илимдин кандидаттары чыгышкан: Э.М.Эргешова, И.У.Давыдов, Ж.М.Азимов, А.Ш.Юсупов, Н.Нуралиев, Ч.К.Райымбаев, А.Ш.Абжамилова, И.И.Сайпитдинов, Ш.О.Шакиев, Р.М.Сатарова, У.К.Шамшитдинов, Н.Ж.Урайымов, Н.Р.Исмаилова, Ф.Т.Артыкбаева, Н.С.Арынова, М.С.Сотволдиева ж.б. Алар азыркы мезгилде өлкөнүн илимий потенциалына өз салымдарын кошуп келишүүдө.

Учурда факультетте 5 изденүүчү, 5 аспирант илимий-изилдөө иштерин жүргүзүшүүдө.

Факультетте илимий иш алып барууда окутуучулар менен студенттер биргеликте ар кандай илимий иш-чараларды өткөрүлүп келишет. Окутуучулар  жана студенттер илимий конференцияларга, студенттик конференцияларга, салтка айланып калган жыл сайын өткөрүлүп келген эл аралык жана аймактык  олимпиадаларга катышып байгелүү орундарга ээ болуп кайтышат.  Мындан сырткары студенттерибиз ар-түрдүү студенттик сынактарда, клубдарда активдүү катышып турушат.

Жыйынтыктап айтканда каржы-экономика факультети 25 жыл аралыгында экономика, каржы жаатында фундаменталдуу жана колонмо илимий изилдөөлөрдү жүргүзө ала турган жогорку илимий дарааметти түзө алды.
Научно-исследовательская работа

Скрытый текст

Двадцатипятилетний юбилей финансово-экономический факультет встречает не только как крупнейшее учебное подразделение Кыргызско-Узбекского университета, но и как факультет, имеющий сильную научную школу. Его деятельность вносит важный вклад в развитие экономической науки и направлена на теоретическую оценку как текущих, так и долговременных вызовов глобальной экономики, на подготовку предложений по реализации практических мер на различных уровнях экономики.

Интенсификация и усиление НИР во многом способствовало открытию в 2000 г. научно-исследовательского центра «Переходная экономика», под руководством профессора Г.М.Маматурдиева. Ветви древа разрастаются: продолжил это великое дело доктор экономических наук, профессор Ч.К.Райымбаев. На данный момент центр возглавляет к.э.н., доцент Ш.О.Шакиев.

Затем в 2013 году центр был переименован, как «Инновационная экономика». Активное сотрудничество факультета с Министерством образования и науки Кыргызской Республики развивается в области научных исследований. Ежегодно сотрудниками научного центра разрабатываются научные проекты в рамках финансирования государственного бюджета. Темы реализуемых научных исследований:

  1. 2013г. научный проект МОиН КР «Инновационно-инвестиционный механизм развития сельского хозяйства Кыргызской Республики» рук. Ш.О.Шакиев – грант на 400 тыс.сом.
  2. 2014, 2015, 2016гг. научный проект МОиН КР «Совершенствование инвестиционного обеспечения модернизации ключевых предприятий базовых отраслей экономики Кыргызстана» рук. Ч.К.Райымбаев – грант на 500 тыс.сом.
  3. 2017г. научный проект МОиН КР «Экономические предпосылки активизации инвестиций в инновации в Кыргызской Республике в условиях Таможенного союза и ЕАЭС» рук.Ч.К.Райымбаев – грант на 350тыс.сом.
  4. 2019г. научный проект МОиН КР «Современное состояние внешнеэкономических отношений и инвестирования инноваций в отраслях экономики Кыргызстана» рук.Ш.О.Шакиев. -грант на 500тыс.сом.

С интенсификацией НИР и открытием в 1999г. при университете аспирантуры появилась возможность подготовки научно-педагогических кадров уже на базе факультета. Для этого при аспирантуре  К-УУ были открыты экономические специальности: «Экономика и управление народным хозяйством» и «Финансы, денежное обращение и кредит». Были подготовлены и защищены 4 диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук: Г.М.Маматурдиева, А.М.Джураева, Ж.Т.Тургунбаева и Ч.К.Райымбаева, а также 17 диссертаций на соискание ученой степени кандидата экономических наук: Э.М.Эргешовой, И.У.Давыдова, Ж.М.Азимова, А.Ш.Юсупова, Н.Нуралиева, Ч.К.Райымбаева, А.Ш.Абжамиловой, И.И.Сайпитдинова, Ш.О.Шакиева, Р.М.Сатаровой, У.К.Шамшитдинова, Н.Ж.Урайымова, Н.Р.Исмаиловой, Ф.Т.Артыкбаевой, Н.С.Арыновой и тд. 3 аспиранта готовятся в текущем году защитить кандидатские диссертации: В.К.Токторова, А.Таалайбек к., И.Азимов; 4 соискателя, как Ш.О.Шакиев, А.Ш.Юсупов, Ж.М.Азимов, М.Жоробаев готовятся к защите докторской диссертации.

Преподавателями факультета за двадцать пять лет было опубликовано свыше 300 научных статей, 10 монографий, 20 учебников и 100 учебно-методических пособий.

Следует отметить, что на высоком уровне организована подготовка научных отчетов факультета и кафедр. Кроме того, на ежегодной научной сессии университета, как факультет, так и его кафедры занимают передовые места и становятся призерами многих номинаций.

На высоком уровне в университете поставлена работа по организации и проведению межрегиональных, республиканских, международных конференций, в которых активно принимают участие преподаватели и студенты факультета, так за последний 2018-2019 учебный год наши преподаватели и студенты принимали активное участие на 6 научных конференциях, организованные К-УУ, ОшГУ, КГНУ, ЖАГУ.

Много внимания уделяется научно-исследовательской работе студентов. На факультете при кафедре «Финансы и управление» с 2017 года функционирует студенческий научный кружок «Финансист», под руководством старшего преподавателя кафедры Мингараевой Р.А. Студенческие исследования апробируются на олимпиадах и конференциях, республиканских и международных конкурсах. Наблюдается устойчивая тенденция к увеличению количества публикаций студентами.

Таким образам, можно отметить, что за двадцать пять лет функционирования финансово-экономическим факультетом создан достаточно высокий научный потенциал, способный поставить и провести серьезные фундаментальные и прикладные научные исследования в области экономики, финансов.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial