Илим-изилдѳѳ багыты

Кафедранын окутуучуларынын бардыгы илимий-изилдѳѳ иштери менен алектенишет. Алардын кѳпчүлүгүнүн темалары университеттин окмуштуулар кеңеши тарабынан бекитилген.

Кафедранын окутуучулары илимий-изилдѳѳ иштеринде ар түрдүү илимий семинарларга, конференцияларга катышып келишет жана бир катар илимий макалалары жарык кѳргѳн. Мындан сырткары кафедранын профессору Ч. К. Райымбаев бир катар аспирант, изденүүчүлѳргѳ илимий жетекчи жана кеңешчилик кылат. Кафедранын окутуучулары «Иновациялык экономика» илимий изилѳѳ борборунда бир катар илимий долбоорлор боюнча кызматкер катары эмгектенип келишүүдѳ.